Skip to content

ข่าวฝากจากพี่โหน่ง..

สิงหาคม 9, 2010

ข่าวสำคัญน้อง ม.6
1 กำหนดการ กสพท
2 กำหนดการสอบ GAT PAT ต.ค. 53

1  กสพท (แพทย์)
รับสมัคร 1-31 ส.ค. 53
วันสอบความถนัดแพทย์   (30%)    วันที่     30 ต.ค. 53
วันสอบวิชาสามัญ           (70%)    วันที่    22-23 ม.ค. 54
*ระวัง  จะพลาด  ไม่รู้ หรือไม่ทันสมัคร  เพราะใบสมัครต้องมีการเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการ รร.
ปีที่แล้ว มีน้องบาง รร. ส่งชื่อสมัครไม่ทันกันเป็นโรงเรียน ๆ เลย

2 ประกาศ สทศ.

GAT PAT สำหรับการสอบ เดือน ต.ค. (ครั้งต่อไป)
รับสมัคร                     15 ส.ค. – 14 ก.ย. 53
วันสอบ                       9 – 12 ต.ค. 53

*สิ่งที่ต้องระวัง
ก.    เป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยที่รับตรงจะให้ใช้คะแนนสอบ GAT PAT ยื่นได้
การสอบของ มี.ค. ปีหน้าใช้ยื่นรับตรงไม่ได้แล้ว
ข.   และ   น้องมักจะสมัครกันแค่บางวิชา    แต่ถ้าไม่แน่ใจ อาจต้องยอมที่จะสมัครทุก ๆ วิชาที่เราใช้ไปก่อน เพราะอาจมารู้ทีหลังมา ควรสมัครสอบ แต่ก็ไม่ได้สมัครไว้
ค.   ต้องอ่านหนังสือให้ตรงประเด็น    ตัวที่ยังได้คะแนนน้อย   แต่เป็นวิชาที่น้ำหนักเลือกคณะมาก   ต้องอ่านให้หนักที่สุด

..พี่โหน่ง

Advertisements

กำหนดการ สำหรับน้องๆอยากเข้าเตรียมฯ

มีนาคม 12, 2010

การรับสมัคร การสอบคัดเลือก ปะกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว

กำหนดการสอบเตรียม

ที่มา : http://www.triamudom.ac.th/uploadfiles/pr/m4_53.pdf

กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔

มีนาคม 12, 2010

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 16:06 น.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ในจังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจักร ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๗ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ และประกาศกำหนดวัน เวลาการรับสมัครนักเรียนชั้นดังกล่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงขอให้ทุกคนที่ประสงค์เข้าศึกษา ต่อได้ติดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ,สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และประกาศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยที่นักเรียนใช้ใบสมัครที่รับไปแล้ว ในการสมัครได้เหมือนเดิม

ที่มา  :  เว็บไซต์กระทรวง ศึกษาธิการ

กำหนดการสอบ GAT PAT รอบเดือน ก.ค. และ ต.ค ออกแล้วจ้า!!!

มีนาคม 2, 2010

แจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 และ 3

แจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 และ 3

แจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 และ 3

แจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 และ 3

แหล่งข่าว : สทศ.

ทปอ.ขอเวลา 1 ปีศึกษาลดสอบ GAT/PAT

กุมภาพันธ์ 10, 2010

PAT2 ไม่สอบแยกยังเป็น PAT2 ฟิสิกส์ / ชีวะ / เคมี เหมือนเดิมอยู่นะคะ

มอบจุฬาฯวิจัยเพิ่มเติม ลดจำนวน การสอบเหลือปีละ 2 ครั้งตามข้อเสนอของ รมว.ศึกษาธิการ มีผลดี-เสียต่อเด็กอย่างไร  ย้ำ PAT วิทย์ไม่แยกสอบฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ…

นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุมว่า จากการหารือเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2553 ที่ประชุมยืนยันองค์ประกอบการสอบคัดเลือกตามเดิม คือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ร้อยละ 20 คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ร้อยละ 30 คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT ร้อยละ 10-50 และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ร้อยละ 0-40 ทั้งนี้ การสอบ PAT 2 หรือความถนัดทางวิทยาศาสตร์นั้น ยืนยันว่าจะมีการสอบเพียงชุดเดียว โดยไม่แยกสอบเป็น PAT 2.1, PAT 2.2, PAT 2.3 ตามข้อเสนอของสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 และ 2550  ขณะนั้น สอบโอเน็ตเพียง 5 กลุ่มสาระวิชา สามารถนำคะแนน มาใช้ในการแอดมิชชั่นได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

ต่อข้อถามถึงข้อ เสนอของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ ทปอ.ลดการสอบ GAT/PAT เหลือปีละ 2 ครั้งนั้น นายประสาทกล่าวว่า ทปอ.ได้หยิบยกมาหารือและสรุปว่า ควรให้คณะวิจัยที่ ทปอ.แต่งตั้งที่มี นายศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  วิจัยเกี่ยวกับผลการทำนายของข้อสอบ GAT/PAT และค่า สมัครสอบ  จะให้เพิ่มเติมการวิจัยเรื่องการลดจำนวน การสอบเหลือปีละ 2 ครั้งตามข้อเสนอของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย หากลดจำนวนครั้งการสอบลงจะมีผลดีและผลเสียกับเด็กอย่างไร และช่วยลดภาระผู้ปกครองได้ มากน้อยแค่ไหน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 ปี นอก จากนี้ ทปอ.ยังหารือถึงแนวคิดของรัฐที่จะจัดตั้งสำนัก งานหรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม นอกเหนือจากสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทปอ.เห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า  ไม่ต้องการให้มี หน่วยงานอื่นเพิ่ม เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อน.

แหล่งข่าว : ไทยรัฐออนไลน์

เปิดสอบONET’52 รอบพิเศษ สมัคร8-19ก.พ.นี้

กุมภาพันธ์ 9, 2010

วันนี้ (5 ก.พ.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี สทศ.จะจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 รอบพิเศษให้แก่นักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ เช่น ประสบอุบัติเหตุ ป่วยเข้าโรงพยาบาล ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถยื่นคำร้องและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-19 ก.พ. โดยสมัครได้ด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36) นอกจากนี้ยังสามารถสมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครวิชาละ 100 บาทต่อคนต่อวิชา และจะสอบวันที่ 13-14 มี.ค. จากนั้นจะประกาศผลสอบในวันที่ 25 มี.ค.นี้.

แหล่งข่าว : เดลินิวส์

มาดูซิว่าAdmissions’52 นี้ น้องๆส่วนใหญ่เลือกคณะอะไรกันบ้าง?

กุมภาพันธ์ 2, 2010

น้องสามารถเข้ามาดูสถิติจากคณะทั้งหมดได้ที่ link นี้เลยค่ะ Click!! >>  สถิติการเลือกคณะ