Skip to content

O-NET ปีการศึกษา 2552 (สอบ พ.ศ.2553)

มกราคม 8, 2010

ก. ตรวจสอบ ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2552
ข. กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552
ค. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้น ป.6
ง. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
จ. ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้น ม.6


หมายเหตุ : กระดาษคำตอบ O-NET ฉบับจริงสทศ.จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล
พร้อมทั้งระบายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก/รหัสวิชา/เลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบ ลงบนหัวกระดาษคำตอบ

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: